Istota i znaczenie mediacji

Mediacje szkolne uczą rozwiązywania konfliktów bez przemocy, na drodze wspólnego porozumienia. Młodzież szkolna uczy się twórczego myślenia, wzajemnego szacunku, otwartości na poglądy innych i umiejętności konstruktywnej komunikacji. Umiejętności te, rzutują na bezpieczeństwo w szkole a tym samym na jakość kształcenia. Dzięki warsztatom uczniowie uczą się podejmowania decyzji i działania w trudnych dla siebie sytuacjach, opierają się naciskom ze strony rówieśników, biorą odpowiedzialność za swoje czyny a także wyciągają wnioski na przyszłość.

Szkolenia prowadzą certyfikowani mediatorzy z „mediacje po ludzku”; wpisani na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Warszawie; członkowie Polskiego Centrum Mediacji. Nasi mediatorzy posiadają między innymi wykształcenie pedagogiczne i wieloletni staż pracy z młodzieżą.

Cele szkolenia:

 • uczeń zna pojęcie mediacji
 • uczeń zna i rozumie pojęcie sprawiedliwości naprawczej
 • uczeń potrafi wykorzystać techniki mediacyjne w sytuacjach problemowych
 • uczeń umie przenieść teorię dotyczącą mediacji na płaszczyznę relacji rówieśniczych
 • uczeń potrafi stosować mediację także poza środowiskiem szkolnym

Moduły szkoleń

Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Szkolenie pozwoli nauczycielom na  zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu mediacji. Zostaną omówione typowe konflikty szkolne i propozycje rozwiązań na drodze postępowania mediacyjnego. Poznane techniki  i zasady mediacji, nauczyciele będą mogli przenieść również na relacje ze współpracownikami.

Szkolenie dla dzieci

Szkolenie dedykowane całym klasom. Jest to kompleksowe szkolenie z zakresu komunikacji, negocjacji, mediacji pozwalające zapoznać się uczniom z mediacją i wyłonić kandydatów na mediatorów rówieśniczych. Uczniowie dokładnie poznają ideę sprawiedliwości naprawczej. Nauczą się kreatywnie podchodzić do problemów i szukać rozwiązań dobrych dla każdej ze stron. Dzięki warsztatom uczniowie zrozumieją, że warto burzyć mury i budować mosty porozumienia.

Zyskają umiejętności mediacyjne i będą mieli wpływ na podejmowane decyzje. Wyłonieni mediatorzy będą pomagali rówieśnikom w rozwiązywaniu konfliktów.

To szkolenie jest oferowane w  dwóch wariantach:

 • 4 godzinne
 • 6 godzinne – z poszerzonym modułem ćwiczeń praktycznych

Szkolenie dla Rodziców

Szkolenie pozwoli rodzicom na  zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu mediacji. Poznane techniki  i zasady mediacji pozwolą rodzicom na mediacje w obszarze własnej rodziny. Dzięki warsztatom,rodzice będą mogli pomóc własnym dzieciom zrozumieć istotę mediacji. Tym samym pomogą młodzieży rozwiązywać konflikty na drodze porozumienia, w poszanowaniu godności drugiego człowieka; wspierać w kształtowaniu dobrych wzorców.

Zakres szkoleń

W ramach każdego szkolenia zapewniamy:

 • Wykład na temat mediacji i konfliktów dotyczących danego środowiska
 • Warsztaty
 • Ćwiczenia praktyczne w grupach
 • Materiały szkoleniowe dla każdego uczestnika
 • oraz konsultacje indywidualne po szkoleniu

Moduły szkoleniowe

ModułLiczba
godzin
Szkolenie dla Rady Pedagogicznej 4
Szkolenie dla dzieci – podstawowe (grupa do 16 osób) 4
Szkolenie dla dzieci – rozszerzone (grupa do 16 osób) 6
Szkolenie dla dzieci – rozszerzone (grupa od 17 do 30 osób) 6
Szkolenie dla rodziców – grupa do 16 osób 4
Szkolenie dla rodziców – grupa od 17 do 30 osób 4

Chcesz wiedzieć więcej skontaktuj się z nami